Designstart

Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.DesignStart.nl/ (DesignStart.nl). Door gebruik van DesignStart.nl verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. DesignStart.nl houdt zich het recht voor op ieder moment deze voorwaarden aan te passen. Het is daarom uw verantwoordelijkheid dat u voor gebruik van DesignStart.nl op de hoogte bent van de volledige en actuele gebruiksvoorwaarden. Wij gaan ervan uit dat wanneer u DesignStart.nl gebruikt, u de gebruiksvoorwaarden en het privacy statement zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte informatie volledig begrijpt en accepteert.

Berekeningen, adviezen en informatie

DesignStart.nl streeft ernaar haar gebruikers zo goed mogelijk te adviseren over design en interieur. De informatie zoals vermeld op en gebruikt door DesignStart.nl is mede gebaseerd op informatie afkomstig van fabrikanten, webwinkels en andere bronnen. Ondanks de grote zorg die DesignStart.nl hieraan besteedt kan DesignStart.nl geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van de geplaatste informatie en productadviezen. DesignStart.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie of aan DesignStart.nl gekoppelde websites.

DesignStart.nl bevat links naar externe websites. Indien een gebruiker doorklikt naar een van deze sites, dan zijn de gebruiksvoorwaarden van die betreffende website van toepassing. DesignStart.nl verkoopt zelf geen producten geeft geen garanties of zekerheden met betrekking tot welk product, dienst, prijs, specificatie dan ook. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via DesignStart.nl is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten en copyright

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door copyright en intellectueel eigendom rechten van DesignStart.nl, de bij haar aangesloten webwinkels, fabrikanten en andere rechthebbenden. DesignStart.nl respecteert deze rechten. In het geval van handelingen in strijd met copyrights, handelsmerken of intellectueel eigendom van anderen behoudt DesignStart.nl zich het recht voor om gegevens en/of links naar externe sites te verwijderen.

De inhoud van DesignStart.nl is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van DesignStart.nl de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan browsertechnisch noodzakelijk om DesignStart.nl online te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

  • de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor DesignStart.nl wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  • DesignStart.nl niet te gebruiken voor transmissie of plaatsing van computervirussen of voor transmissie of plaatsing van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
  • DesignStart.nl niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • DesignStart.nl niet te gebruiken voor plaatsing en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaand toestemming aan DesignStart.nl te vragen;
  • geen scripts, (ro)bots, spiders, danwel andere geautomatiseerde of handmatige processen in te zetten om gegevens op DesignStart.nl te kopieren of voor enig ander niet-geautoriseerd doel te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van DesignStart.nl;
  • alleen links naar de homepage van DesignStart.nl te plaatsen, tenzij u schriftelijke toestemming van DesignStart.nl heeft gekregen om naar een andere pagina op DesignStart.nl te linken.

Contact

Indien u vragen heeft over deze disclaimer of andere zaken betreffende DesignStart.nl, dan kunt u ons bereiken via de contactpagina.